Sóc enginyer i tinc un doctorat sobre tecnologies de la informació i la comunicació. Vaig obtenir el títol de Enginyer de Telecomunicacions el 2009 i sóc especialista en Comunicacions. L’Escola Superior de Telecomunicacions de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya (ETSETBUPC) em concedí aquest títol després de cinc anys d’estudi. La tesi de final de carrera es titulava “Suboptimal Power Allocation for multiuser and multiantenna scenarios” i obtingué la màxima qualificació amb honors.

El 2012 vaig obtenir el Màster en Recerca sobre Tecnologies de la Informació i la Comunicació (MERIT Master) atorgat per la UPC. La tesi de màster “Smart Resource Allocation: Beyond the Optimum” obtingué la màxima qualificació amb honors.

Cinc anys més tard vaig obtenir el meu doctorat en Comunicacions amb la tesi doctoral “Polarization and Index Modulations: a Theoretical and Practical Perspective”, amb menció especial Cum Laude. En aquesta tesi, presento un estudi i explotació de la dimensió de la polarització física mitjançant la descripció dels aspectes fonamentals i la seva implementació.

Paral·lelament a la meva trajectòria acadèmica, vaig treballar durant uns mesos a la Universitat de 2009 amb un ajut desenvolupant tècniques multiusuari en escenaris de radiodifusió sota el Projecte Europeu Newcom ++ del FP7. Al gener de 2010 em vaig incorporar al Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC). Allí, vaig començar a implementar un sistema de novetats basat en la modulació Filterbank Multicarrier, al projecte europeu FP7 titulat PHYDYAS. Aquesta implementació es va fer usant una plataforma de Programari Definit (Software Defined Radio – SDR) i codificada en C + +. Principalment, aquest sistema utilitza un banc de filtres per a la modulació multicarrier en comptes d’OFDM i suporta 10 MHz d’ample de banda, la modulació de subportadora MIMO 2×2 i QPSK i funciona gairebé en temps real. Podeu veure els resultats al següent vídeo:

Va ser una excel·lent oportunitat de dirigir la unitat SDR al CTTC, on hi ha altres projectes en curs. Per l’èxit d’aquest projecte, vaig crear un marc universal capaç d’implementar qualsevol tipus de sistema de ràdio en temps real. Gràcies a aquesta plataforma, els blocs del FBMC es van implementar seguint aquest marc i tota la feina podria ser reconfigurable en pocs dies. Aquest marc es denomina Universal Physical Layer i pot implementar la majoria de sistemes de comunicació per ràdio.

Un cop acabat aquest projecte, el 2011 em vaig unir a un projecte industrial liderat per Ubiquisys Ltd (ara Cisco). Va tenir com a objectiu implementar en dispositius reals un receptor LTE per a la recepció de la informació del sistema. Vaig desenvolupar conjuntament amb altres col·legues un model complet de capa física LTE Release 9, amb transmissor i receptor per transmetre el bloc d’informació del sistema. D’aquesta manera, implementa tots els canals físics i de transport. Aquesta implementació es fa en C ++ i també algunes funcions MEX per MATLAB, capaç de decodificar trames LTE. En aquest projecte, es van descobrir algunes tècniques per a la igualació de canals MIMO, combinació de bits suaus i descodificació suau. D’aquesta manera, vaig obtenir un coneixement profund en l’estàndard LTE (sèrie 36.xxx).

El 2012 vaig començar a treballar amb projectes de l’Agència Espacial Europea. Particularment, hem desenvolupat un sistema MIMO que utilitza la dimensió de polarització de l’enllaç d’alimentació i desplega l’estàndard ETSI TS 102 744. Aquest estàndard, des dels costats del transmissor i del receptor, està dedicat a suportar comunicacions multimèdia, amb baixa latència (pocs ms) i full-duplex, amb un ample de banda estreta de 200 kHz.

Alguns mesos més tard, vaig començar a desenvolupar un sistema de Li-Fi amb Comunicacions de llum visible mitjançant la implementació de la major part de l’estàndard IEEE 802.15.7. Vam utilitzar un LED comercial i un fotodetector. Es va convertir en la primera implementació mundial d’aquesta tecnologia i vam poder transmetre un vídeo en temps real.

El 2014 vaig començar un ambiciós projecte personal: CASTLE (Cloud Architecture for STANDARDS deveLopmEnt). CASTLE és una plataforma on els investigadors, els estudiants i la indústria poden provar i experimentar amb alguns estàndards com LTE, ETSI 102 744 o IEEE 802.15.7. Conté una arquitectura de computació en núvol unit amb 4 USRP X300 que suporten 200 Msps amb dos canals full duplex (4×4 MIMO full duplex en total). La idea clau de CASTLE és que la gent pot experimentar i realitzar investigacions sense necessitat de conèixer en profunditat el conjunt de la pila de protocol.

L’any 2015 em vaig incorporar al projecte europeu FANTASTIC-5G H2020 dissenyant nous algorismes per donar suport a la transmissió conjunta de continguts de transmissió multicast i broadcast sense requerir ample de banda addicionals i promocionar la seva implementació en dispositius reals. A diferència de les versions actuals de LTE, on només es pot transmetre una sola transmissió a la vegada, amb el nostre enfocament es poden multiplexar diversos continguts de transmissió compartint els mateixos recursos de freqüència. En altres paraules, diversos fluxos es poden transmetre simultàniament sense un ample de banda addicional.

Paral·lelament, també vaig estudiar l’impacte de les modulacions adaptatives i els esquemes de codificació conjuntament amb les tècniques de precodificació MIMO en comunicacions multimèdia per satèl·lit, gràcies al projecte ESA SatNEx IV. En aquest context, vam ser capaços d’emular un trajecte en vaixell en un escenari marítim introduint retorn retardat, MIMO en polarització i esquemes adaptatius de modulació o codi per incrementar la velocitat de transmissió en un factor del 50% sense requerir potència addicional.